Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud):

Account het gratis lidmaatschap op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de Website.
Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden, inclusief de Policies.
Casual-EDH.nl Casual-EDH.nl is een zelfstandig platform niet gelieerd aan andere organisaties.
Content alle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van Casual-EDH.nl of de Leden zoals bijvoorbeeld berichten, beoordelingen, moderaties, advertenties, illustraties, video- en geluidsfragmenten en foto’s. 
Crew de personen in dienst van of als vrijwilliger werkzaam voor Casual-EDH.nl.
Forum het discussieplatform Community.
Inloggegevens  de loginnaam en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het Account. 
Lid de natuurlijke persoon die van Casual-EDH.nl een Account heeft ontvangen.
Malware een virus of enige andere softwareroutine die is bedoeld of ontworpen om toegang te geven tot, of gebruik toe te staan van, een computersysteem door een onbevoegd persoon, of een computersysteem onbruikbaar te maken, te beschadigen of te wissen of het normale gebruik ervan te verstoren of te verslechteren.
Policies de via de Website raadpleegbare policies en “frequently asked questions” (“FAQ’s”) die bindende voorschriften bevatten voor het gebruik van (bepaalde delen van) de Website.
Sanctie een waarschuwing, (tijdelijke) ontzegging of andere sanctie naar aanleiding van een gedraging van het Lid.
Website het geheel van webpagina’s, software, databanken, services en door Casual-EDH.nl geplaatste Content gekoppeld aan de domeinnaam casual-edh.nl en aan de subdomeinen en aanverwante domeinen (zoals bijvoorbeeld casualedh.nl) en alle via deze website toegankelijke diensten zoals bijvoorbeeld het Forum.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Casual-EDH.nl en het Lid en op ieder gebruik van de Website door het Lid.

2.2 De Policies bevatten antwoorden op veel gestelde vragen, algemene huisregels en specifieke regels voor het gebruik (bepaalde delen van) van de Website. De Policies zijn bindend en onverkort van toepassing op het bezoek en het gebruik van de Website door het Lid.

2.3 In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden boven bepalingen uit de Policies.

2.4 Casual-EDH.nl mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Het Lid wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de Website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien het Lid ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de Website, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

3 Registratie voor een Account

3.1 Het aspirant-Lid kan een Account aanvragen door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar Casual-EDH.nl.

3.2 Het Account komt tot stand nadat Casual-EDH.nl een link heeft toegestuurd naar het door het aspirant-Lid opgegeven e-mailadres waarmee het aspirant-Lid zijn Account kan activeren.

3.3 Casual-EDH.nl behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of de Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een Sanctie.

3.4 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het Lid staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

3.5 Het Lid zal Casual-EDH.nl onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

3.6 Het is een Lid niet toegestaan meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren. Het is een Lid verder niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te vragen of te beheren nadat Casual-EDH.nl de aanvraag van een (aspirant-) Lid voor een Account heeft geweigerd of een Account van het Lid na registratie heeft opgeheven.

4 Gebruiksvoorschriften Website en plaatsen Content

4.1 Het Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Casual-EDH.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig Lid.

4.2 In het bijzonder zal het Lid:

 1. zich houden aan de “netiquette” regels (te vinden op http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);
 2. zich houden aan de voorschriften en richtlijnen die zijn opgenomen in de Policies;
 3. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 4. alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de Crew;
 5. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Casual-EDH.nl of derden;
 6. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Leden of bezoekers van de Website;
 7. geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Leden of bezoekers van de Website via bijvoorbeeld instant messaging (zoals Discord, Slack, WhatsApp, etc.), direct messaging (het berichtensysteem in de Website van Casual-EDH.nl) en e-mail;
 8. geen Content van Casual-EDH.nl of andere Leden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
 9. geen Malware verspreiden;
 10. geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Website en Content van Leden gebruiken;
 11. de beveiliging van Casual-EDH.nl niet ontwijken of verwijderen;
 12. geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren, anders dan de optie die Casual-EDH.nl het Lid biedt indien hij een betaald abonnement heeft afgesloten.
 13. In een review zal het lid transparant zijn over de herkomst van het product en of er een beloning is ontvangen of in het vooruitzicht wordt gesteld voor het plaatsen van de review

4.3 Het Lid is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op de Website worden geplaatst. Casual-EDH.nl adviseert het Lid om geen persoonlijke informatie op de Website te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie. Casual-EDH.nl is in beginsel niet verplicht deze persoonlijke informatie te verwijderen.

4.4 Het Lid erkent dat Casual-EDH.nl niet verplicht is om actief Content van Leden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de Website te controleren of te monitoren. Casual-EDH.nl staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Leden.

4.5 Indien Casual-EDH.nl of de Crew vaststelt dat bepaalde Content van Leden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan Casual-EDH.nl dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Casual-EDH.nl of de Crew mag de inhoud of de vormgeving van de Content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de Website te waarborgen. Casual-EDH.nl en de Crew zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.

4.6 Het Lid mag (ter uitsluitende beoordeling van Casual-EDH.nl) geen Content op de Website plaatsen:

 1. die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
 2. waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;
 3. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Leden of bezoekers van de Website schendt;
 4. waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 5. waarin illegale software wordt aangeboden of gevraagd;
 6. waarin hardware of consumentenelektronica wordt aangeboden of gevraagd die door middel van of in verband met een strafbaar feit zijn verkregen.
 7. waarin illegaal gekopieerde producten of nepkaarten worden aangeboden;
 8. die gericht is op het werven van personeel;
 9. voor reclame- of marketingdoeleinden.

4.7 Indien het Lid meent dat een ander Lid of een bezoeker van de Website handelt in strijd met dit artikel 4, kan hij Casual-EDH.nl hiervan op de hoogte stellen.

4.8 Indien het Lid naar het oordeel van Casual-EDH.nl geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 4.6 sub viii, is het Lid aan Casual-EDH.nl zonder dat een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring vereist is telkens voor elke niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 50,- (vijftig Euro). Deze boete komt Casual-EDH.nl toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van Casual-EDH.nl, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

5 Productreview

5.1 De Crew kan producten, webshops en prijsinformatie toevoegen aan de Content. Alle prijsinformatie dient te worden vermeld inclusief BTW en heffingen. Kosten dienen alle kosten te omvatten, waaronder verzend-, transactie-, administratie- en orderkosten.

5.2 De Crew zal zich tot het uiterste in te spannen om uitsluitend juiste, volledige, actuele en accurate prijsinformatie en overige informatie aan de Content toe te voegen.

5.3 Casual-EDH.nl garandeert niet dat de prijsinformatie en alle overige productinformatie die door Crew of is toegevoegd actueel, compleet of accuraat is.

5.4 Het Lid kan zijn ervaringen met en beoordelingen van webshops toevoegen aan het Fourm. Indien het Lid zelf een webshop heeft, is het nadrukkelijk niet toegestaan om direct of indirect (bijvoorbeeld via medewerkers of familieleden) beoordelingen van de eigen webshop aan het Forum toe te voegen, dan wel anderszins de informatie over de eigen webshop te beïnvloeden.

5.5 Het Lid mag de ervaringen, beoordelingen en besprekingen die hij toevoegt aan het Forum ook op andere sites plaatsen, waaronder sites van hemzelf of van derden. Echter, het Lid zal dergelijke ervaringen, beoordelingen en besprekingen, en daarmee vergelijkbare ervaringen, beoordelingen en besprekingen, niet op sites van hemzelf of van derden plaatsen indien deze sites met een commercieel oogmerk worden geëxploiteerd. Indien Casual-EDH.nl of de Crew vaststelt dat een Lid in strijd handelt met het voorgaande, dan kan Tweakers de toevoegingen van het Lid aan het Forum van de Website verwijderen.

6 Sancties

6.1 De Crew kan een Sanctie opleggen aan het Lid indien hij in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Het Lid heeft recht op bemiddeling zoals nader omschreven in de toepasselijke Policy. Casual-EDH.nl kan echter eenzijdig besluiten om het recht op bemiddeling buiten toepassing te laten, bijvoorbeeld indien het Lid blijkt te handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf of anderszins commerciële bedoelingen heeft. Meer informatie over de sanctierichtlijnen en de bemiddelings- en bezwaarmogelijkheden is opgenomen in de Policies.

6.2 Onverminderd enig andere recht van Casual-EDH.nl op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden, geldt dat indien het Lid in strijd handelt met artikel 4 tot en met 5 van deze Algemene Voorwaarden of met de Policies, Casual-EDH.nl gerechtigd is om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling:

 1. door het Lid geplaatste Content aan te passen of te verwijderen;
 2. het Lid de toegang tot de Website te ontzeggen (al dan niet tijdelijk); en
 3. de Account van het Lid op te heffen.

6.3 Casual-EDH.nl en de Crew zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met een opgelegde Sanctie.

7 Rechten en verplichtingen van Casual-EDH.nl

7.1 Casual-EDH.nl zal zich inspannen om de Website ter beschikking te stellen aan het Lid. Casual-EDH.nl garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

7.2 Casual-EDH.nl behoudt zich het recht voor om:

 1. de Website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
 2. onaangekondigd onderdelen van de Website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

7.3 Casual-EDH.nl garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken of Malware of dat de Website actueel, compleet of accuraat is.

7.4 Casual-EDH.nl is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere Leden. De Content van Leden of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Leden of derden en Casual-EDH.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

7.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de Website leiden naar door derden beheerde, externe websites. Casual-EDH.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van Casual-EDH.nl is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.

8 Licentie en intellectuele eigendom

8.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoudt het Lid in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem geplaatste Content.

8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website en de door Casual-EDH.nl geplaatste Content berusten uitsluitend bij Casual-EDH.nl of haar licentiegevers.

8.3 Het Lid mag de op de Website opgenomen Content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of de Content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de Website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Casual-EDH.nl en/of het betreffende Lid.

8.4 Door het plaatsen van Content op de Website;

 1. verleent het Lid onherroepelijk toestemming aan Casual-EDH.nl om deze Content zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via de Website of andere online of print media;
 2. verleent het Lid toestemming aan andere Leden en bezoekers van de Website om deze Content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
 3. geeft het Lid toestemming aan Casual-EDH.nl voor de openbaarmaking van zijn portret, voorzover dit voorkomt in deze Content; en
 4. doet het Lid, voorzover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Content rustende persoonlijkheidsrechten.

8.5 Het Lid garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. Het Lid vrijwaart Casual-EDH.nl, de Crew en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door het Lid geplaatste Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

9 Privacy

9.1 Casual-EDH.nl verwerkt de persoonsgegevens van het Lid die nodig zijn voor het in stand houden van de Website en het verlenen van diensten aan het Lid. Casual-EDH.nl heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in het privacybeleid document. Het Lid geeft door registratie toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

9.2 Het Lid staat er voor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. In het bijzonder staat het Lid er voor in dat hij de benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen om persoonsgegevens van derden op de Website te publiceren.

9.3 Behoudens voorzover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag het Lid geen persoonsgegevens van andere Leden verwerken of anderszins gebruiken. Het is het Lid in het bijzonder niet toegestaan om deze persoonsgegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.

10 Opheffen Account

10.1 Het Lid heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via account pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan er een gespecificeerd verzoek tot Casual-EDH.nl worden gericht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan het formulier op de volgende pagina worden gebruikt: https://casual-edh.nl/contact.
Bij vragen of verzoeken die niet via het formulier kunnen worden ingediend is het mogelijk om een mail sturen naar privacy.contact@casual-edh.nl.

Casual-EDH.nl zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Casual-EDH.nl de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Casual-EDH.nl stuurt na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Casual-EDH.nl de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Casual-EDH.nl het Lid een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Casual-EDH.nl niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Casual-EDH.nl het Lid vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

10.2 Door het Lid geplaatste Content kan bij de opheffing van het Account niet worden verwijderd. Casual-EDH.nl zal de aan het Account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat de Content niet langer naar het Lid herleidbaar zijn.

10.3 Casual-EDH.nl en de Crew zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met het opheffen van een Account op welke reden dan ook.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Casual-EDH.nl en de Crew zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van het Lid of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de Content of als gevolg van Malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de beheerder(s) van Casual-EDH.nl.

11.2 Het Lid dat handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Casual-EDH.nl voortvloeiende schade.

11.3 Het Lid vrijwaart Casual-EDH.nl, de Crew en de overige voor haar werkzame derden tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door het Lid van de Website, dan wel door het niet nakomen van het Lid van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden.

12 Overmacht

12.1 Casual-EDH.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Casual-EDH.nl ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft het Lid het recht om zijn Account te beëindigen zonder dat Casual-EDH.nl tot restitutie van eventueel betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13 Varia

13.1 Het Lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn Account en deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Casual-EDH.nl aan een derde over te dragen. Casual-EDH.nl mag rechten en verplichtingen uit het Account en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan derden en zal Het Lid daarvan op de hoogte stellen.

13.2 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.

13.3 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het Account of deze Algemene Voorwaarden.

13.4 Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Casual-EDH.nl en het Lid, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 13 april 2022.

Privacy Verklaring

Wie zijn we

Ons site adres is: https://casual-edh.nl/.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Casual EDH bevat onofficieel Fan Content toegestaan volgens de Fan Content Policy. Niet goedgekeurd / ondersteund door Wizards. Delen van de gebruikte materialen zijn eigendom van Wizards of the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.

Interne Links

Sociale Media